ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΝΑ ΔΡΑΣΗ

 
Η Δράση 1 είναι μια συνεχιζόμενη Δράση και αφορά τη διοικητική διαχείριση του έργου με σκοπό τον αποτελεσματικό συντονισμό, το σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεων για την ολοκληρωμένη υποστήριξη των Δράσεων και υποδράσεων του έργου, καθώς και την διασφάλιση της ομαλής και αμφίδρομης επικοινωνίας με την Ε.Ε.. Αναλυτικότερα
 
 
Όσον αφορά τη Δράση 2, για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος δηλαδή την ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων και δευτερευόντως λιπασμάτων, απαραίτητη προϋπόθεση αποτέλεσε η διερεύνηση της βάσης αναφοράς όσον αφορά στα προβλήματα φυτοπροστασίας, στις εισροές αγροχημικών στην περιοχή υλοποίησης του έργου καθώς επίσης και η γνώση της αντίληψης και νοοτροπίας των παραγωγών/ψεκαστών όσον αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος (βιοτικού και αβιοτικού) και της ανθρώπινης υγείας. Αναλυτικότερα
 
 
Στο πλαίσιο της Δράσης 3 διαμορφώθηκαν τα πρωτόκολλα Χαμηλών Εισροών (LCM) όπως προβλεπόταν στο τεχνικό δελτίο του έργου, τα οποία συμπληρώνονται με τις εξειδικευμένες Οδηγίες Φυτοπροστασίας που έχουν συνταχθεί με βάση τους επιζήμιους οργανισμούς για το βαμβάκι, το καλαμπόκι (συν. αραβόσιτος)  και τη βιομηχανική τομάτα και τα μέσα αντιμετώπισης που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν (βιολογικά, καλλιεργητικά χημικά κ.α). Αναλυτικότερα
 
 
Στόχος της Δράσης 4 είναι η ανάπτυξη μιας στρατηγικής υποκατάστασης των πλέον επικίνδυνων γ.φ με περισσότερο φιλικά προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο και η εφαρμογή της στρατηγικής αυτής στην περιοχή μελέτης του EcoPest στις καλλιέργειες βαμβακιού, αραβόσιτου & βιομηχανικής τομάτας. Αναλυτικότερα
 
 
Η Δράση 5 στοχεύει στον έλεγχο διασποράς του ψεκαστικού νέφους (ψ.ν.) που προέρχεται από τις εφαρμογές γ.φ, μέσω της μελέτης των παραγόντων που την επηρεάζουν και με τελικό σκοπό την ανάπτυξη μιας στρατηγικής που θα ακολουθείται για την ελαχιστοποίηση της ρύπανσης από διασπορά.Αναλυτικότερα
 
 
Στο πλαίσιο της Δράσης 6 η περιβαλλοντική παρακολούθηση της πιλοτικής περιοχής του έργου EcoPest παρείχε πληροφορίες σχετικά με τα επίπεδα ρύπων στα υδάτινα σώματα της περιοχής και στο χώμα, οι οποίοι προέρχονται από ανθρωπογενείς δραστηριότητες σχετιζόμενες με την αγροτική παραγωγή.Αναλυτικότερα
 
 
Η Δράση 7 έχει ως στόχο την επίτευξη μιας στρατηγικής για τη διασφάλιση ότι όλοι οι τύποι αποβλήτων από τη χρήση γ.φ θα έχουν την ελάχιστη δυνατή επίδραση στο περιβάλλον.Αναλυτικότερα
 
 
Στη Δράση 8 προκειμένου να εκτιμηθεί ο έλεγχος της επικινδυνότητας στην πιλοτική περιοχή αλλά και ο βαθμός εφαρμογής των αρχών της Οδηγίας για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων, καθορίστηκαν και παρακολουθούνται μια σειρά από δείκτες. Αναλυτικότερα
 
 
Η Δράση 9 αφορά στην κατάρτιση αγροτών-παραγωγών, επαγγελματιών ψεκαστών και γεωπόνων της πιλοτικής και ευρύτερης περιοχής του έργου σε θέματα σχετικά με την νομοθεσία γ.φ και ορθή χρήση τους, τήρηση αρχείων καταγραφών εισροών στις καλλιέργειες, εφαρμογή πρωτοκόλλων χαμηλών εισροών σε γ.φ. και ορθή λιπαντική αγωγή, ορθή χρήση και ρύθμιση ψεκαστικών μηχανημάτων γ.φ., ασφαλή χρήση γ.φ για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, διαχείριση ατυχημάτων και διαχείριση αποβλήτων από τη χρήση γ.φ.Αναλυτικότερα
 
 
Στη Δράση 10 ολοκληρώθηκε η κατασκευή πρωτότυπου συστήματος ελέγχου ψεκαστικών μηχανημάτων μεγάλων καλλιεργειών, καθώς και ο επί τόπου τεχνικός έλεγχος σε 32 ψεκαστικά μηχανήματα μεγάλων καλλιεργειών που προεπιλέχτηκαν από την «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ».Αναλυτικότερα
 
 
Για τη Δράση 11, η οποία είναι συνεχής και έχει ως σκοπό να αξιολογηθούν, να διαμορφωθούν κατάλληλα και να διαχυθούν/προωθηθούν τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα που έχουν προκύψει από την υλοποίηση του έργου σε μορφή συγκεκριμένων προτάσεων προς τους εθνικούς φορείς χάραξης πολιτικής.Αναλυτικότερα
 
 
Η Δράση 12 είναι μια συνεχιζόμενη δράση και περιλαμβάνει ένα σύνολο από ενέργειες οι οποίες στοχεύουν στη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου προς τις ομάδες αποδεκτών του (κοινή γνώμη, παραγωγούς, φορείς της πολιτείας). Όλα τα παραδοτέα της Δράσης αυτής έχουν υλοποιηθεί ή είναι αντίστοιχα σε εξέλιξη σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου. Αναλυτικότερα
 
 
Η παρακολούθηση της προόδου γίνεται κυρίως από το Συντονιστή Δικαιούχο, την Επιτροπή Διαχείρισης  και τη ΜΦΕ (μέχρι 31/12/2010, οπότε και αποχώρησε η ΜΦΕ από το έργο) σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην πρόταση του έργου και αξιοποιώντας το σύστημα ελέγχου ποιότητας του ΕcoPest.Αναλυτικότερα
 
 

Τελευταία νέα